Ζωής

Ζωής

Σύνταξη

 • Επιλογή μηνιαίου κόστους
 • Επιλογή ποσού σύνταξης
 • Επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης

Παιδική αποταμίευση

 • Επιλογή μηνιαίου ή ετήσιου κόστους αποταμίευσης
 • Επιλογή ηλικίας παροχής κεφαλαίου
 • Δυνατότητα έκτακτων καταβολών
 • Δυνατότητα παράτασης της διάρκειας αποταμίευσης

Κάλυψη δανείου – Φόρων κληρονομιάς

 • Επιλογή κεφαλαίου κάλυψης
 • Δυνατότητα ισόβιας διάρκειας
 • Δυνατότητα έκτακτων καταβολών
 • Κάλυψη από ατύχημα ή ασθένεια
 • Δικαιούχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο